ttq.load('C6GIDBPQ53292HDC7SS0'); ttq.page(); }(window, document, 'ttq');

Obchodné podmienky pre nákup na webstránke akozhodit.sk

 

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť: Domafit s.r.o.

Zastúpená: Dominika Benčová

Adresa: Námestie sv. Martina 581/5, Lipany 082 71

Zapísaná: Okresný súd Prešov, Vložka číslo:  38329/P

IČO: 52 419 916

DIČ: 2121016854

Ič DPH: SK2121016854

Číslo účtu: 5158506979/0900 – Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK20 0900 0000 0051 5850 6979

Neplatca DPH

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej. Lektorské video-lekcie, e-kniha (formát PDF) "CHUTNE A FIT", e-kniha (formát PDF) "Smoothies", e-kniha (formát PDF) "Nákupná príručka", e-kniha (formát PDF) "50 fitness chuťoviek aj pre nefitnessky" a "30-Dňový redukčný plán", ďalej len "produkty", sú označenia produktov na stránke akozhodit.sk určené na predaj a následnú kúpu.

1. OBJEDNÁVANIE- Postup pri objednávaní produktov na webstránke akozhodit.sk.

Zákazník si objedná produkt, kompletným vyplnením formulára a kliknutím na tlačidlo "Objednať hneď". Formulár obsahuje položky nutné vyplniť kupujúcim pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu. Vyplnením a odoslaním tohto formulára kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV- 

PREHLÁSENIE o spracovaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR")

1. Správca osobných údajov

Spoločnosť: Domafit s.r.o.

Zastúpená: Dominika Benčová

Adresa: Námestie sv. Martina 581/5, Lipany 082 71

Zapísaná: Okresný súd Prešov, Vložka číslo:  38329/P

IČO: 52 419 916

DIČ: 2121016854

(ďalej len „správca“)

Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

2. Rozsah spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

3. Zdroje osobných údajov
Priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez webové stránky, e-maily, telefón, chat, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.) verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)

 

4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
Adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)

Popisné údaje (napr. bankové spojenie)

Ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie i.)

 

5. Kategórie dotknutých osôb
návštevník webu správcu

zákazník správcu

zamestnanec správcu

dodávateľ služby

iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

 

6. Kategória príjemcov osobných údajov
spracovateľ

finančné ústavy

verejné ústavy

štátne i. orgánmi v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

ďalší príjemcovia (napr. prenos osobných údajov do zahraničia - štáty EÚ)

 

3145/5000

 

7. Účel spracovania osobných údajov

účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby

rokovania o zmluvnom vzťahu

plnenie zmluvy

ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správca)

archívnictvo vedené na základe zákona

plnenie zákonných povinností zo strany správcu

ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkarni a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov.

Za týmto účelom prijal správca technicko opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

9. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

10. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,

spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,

spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,

spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,

spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.

11. Práva dotknutých osôb

1) V súlade s čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

účelu spracovania,

kategórie predmetných osobných údajov,

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,

plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,

všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,

ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.

2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

Požiadať správcu o vysvetlenie.

Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.

Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.

Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.

Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

 

ČO PRE VÁS Z TOHTO VYHLÁSENIE VYPLÝVA

1.1. Ako predávajúci plne rešpektujem dôverný charakter Vašich dát, ktorá vypĺňate do objednávky a poskytujete mne. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

 

1.2. Podľa Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) máte ako kupujúci právo na prístup (právo na poskytnutie zoznamu spracúvaných informácií o svojej osobe), právo na opravu (osobných údajov, ktoré mi nahlásite, že nesúhlasí), právo na vymazanie (právo byť zabudnutý, ak neexistuje nadradený zákonný dôvod o uchovaní osobných údajov dlhšie), právo na obmedzenie spracovanie (napr. zneprístupnenie Vami vybraných osobných údajov alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z internetových stránok), právo na prenosnosť dát (data dostanete v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), právo vzniesť námietku (v prípade, že nemožno vyhovieť Vášmu práve na vymazanie, môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov pre iný účel, napríklad priameho marketingu alebo profilovania) a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás pomocou emailu na adresa info@akozhodit.sk alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

1.3. V súlade s nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) spracuvávame Vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného zaujmu správcov, nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti iba po nutnú dobu a v čo najmenšom nutnom rozsahu ohľadom na ich zamýšľané spracovanie, ktorý nám ukladajú zákony (najmä č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, č. 280/2009 Zz., daňový poriadok, č. 235/2004 Zb. o DPH a ďalšími). Ďalej spracuvávame Vaše dáta a osobné údaje na základe Vášho dobrovoľného, ​​účelného, ​​preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, vaše dáta bez meškanie vyškrtneme zo spracovania, pokiaľ ich nebude nutné spracovávať z iných právnych dôvodov (napr. Potrebných na splnením zmluvy alebo na dodržanie právneho záväzku).

 

1.4. Uplatnenie práva na prístup a opravu

Na požiadanie Vám podľa možností obratom, písomne ​​a v súlade s vaším právom na prenositeľnosť dát oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Ak by napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo si prajete odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás prosím obratom na info@akozhodit.sk, kde sme Vám k dispozícii nie len v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

 

1.5. Uplatnenie práva na vymazanie a obmedzenia spracovania

Chceme Vaše údaje použiť na to, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách alebo našich partnerov, zistiť Váš názor na nás, prípadne pripravovať pre vás personalizované správy na základe vašej reakcie na našom webe alebo v emailoch. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi súhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odobrať a môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli Vaše údaje na základe toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť  pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého nášho emailu. V prípade SMS odoslaním správy na kontaktný email.

 

1.6. Automaticky získané osobné údaje

Keď navštívite náš web, zaznamenajú sa používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení, informácie z denníka, IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Tieto informácie sa používajú za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom (napr. Google Analytics).

 

1.7. Automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe a cookies

Automatické získavanie a spracovanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možné len na základe Vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti "Súhlasím", ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.Údaje o Vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory "cookies" vo Vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho zariadenia navštívili naše stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje. Súhlas so získavaním a spracovaním údajov na marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie cookies tiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies:

1.8. Oznámené osobné údaje

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár, prihlásením do ankety, vypísania cien alebo vyplnením objednávky. Na každom takomto mieste je vždy zrozumiteľne uvedené aké údaje a za akým účelom ich poskytujete.

1.9. Vyslovenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Pre získanie preukázateľného súhlasu elektronicky využívame technológiu manuálneho zaškrtávatka pod registračným formulárom, kde je celkom jasne a zrozumiteľne uvedené, za akým účelom osobné údaje poskytujete (prečo), v akom rozsahu budú spracovávané (na čo). V prípade, že si budete priať udeliť tento súhlas, kliknete na prázdne okienko, ktoré sa po zakliknutí zaškrtne a tým urobíte svoj jednoznačný prejav vôle. V prípade, že súhlas neposkytnete, budú Vaše dáta vyradená zo spracovania.

1.10. Spracovanie osobných údajov

Správcom osobných údajov je:

Domafit s.r.o., so sídlom Námestie sv. Martina 581/5, Lipany 082 71, Slovenská republika, IČO: 52 419 916, DIČ: 2121016854, zapísaná: Okresný súd Prešov, Vložka číslo:  38329/P neplatca DPH

Spracovateľom osobných údajov sú (alebo môžu byť):

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a ďalší.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY- Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY- Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

5. PLATBA- Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GoPay. Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu email so zakúpeným produktom (formát PDF), z ktorého si kupujúci svoj zakúpený produkt stiahne do počítača.

                5.1 Opakované platby 

Opakovaná 30 dňová fixná platba

V prípade, že predmetom kúpy je "Fit klub" s pravidelným 30 dňovým členským poplatkom, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 40 € mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

 

Opakovaná 90 dňová fixná platba

V prípade, že predmetom kúpy je "Fit Mentoring klub" s pravidelným 90 dňovým členským poplatkom, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 120 € každých 90 dní) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 90 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

 

Opakovaná ročná fixná platba

V prípade, že predmetom kúpy je "Fit Mentoring klub" s pravidelným ročným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 480 € ročne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 365 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

 

Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o fixnej výške pravidelného mesačného poplatku aj spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované strhávanie platieb. V prípade, že vyplníte objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, pošleme vám do 2 pracovných dní od uskutočnenia prvej platby potvrdenie o založení opakovanej platby, a to prostredníctvom e-mailu uvedeného vo vašej objednávke. Zároveň vždy 7 dní pred automatickým strhnutím platby je kupujúci o tejto skutočnosti upozornený na e-mail uvedený v objednávke, spolu s jasnou informáciou, ako môže kupujúci opakované platby zrušiť.

 

Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatických platieb

Svoje členstvo vo Fit mentoring klube môže kupujúci kedykoľvek ukončiť na to určeným formulárom v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese info@akozhodit.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude naďalej z platobnej karty strhávaný. Ukončením členstva v klube sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo klubu prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstva) nenávratne deaktivovaný.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY- Podľa zákona § 12 č. 108/2000 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, teda vstupom do členskej sekcie jedného z produktov.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA- Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených elektronických produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 25.5.2019.